Jak wygląda i ile kosztuje wycena przez biegłego sądowego

Wycena przez biegłego sądowego może być dokonywana kiedy zachodzi potrzeba podziału majątku przez sąd. Może to dotyczyć oceny wartości nieruchomości wchodzących w skład masy spadkowej. W takich sytuacjach na potrzeby podziału majątku w tym także wyznaczenie zachowku, potrzebne jest oszacowanie ile warte są poszczególne nieruchomości wchodzące w jego skład.

Szacowanie wartości poszczególnych nieruchomości na potrzeby postępowania spadkowego odbywa się z udziałem uprawnionego do tego biegłego. Musi być to osoba posiadająca uprawnienia oraz doświadczenie w podobnych sprawach. Przed sądem jest zobowiązany do fachowego przedstawienia opinii na temat stanu majątku w szczególności nieruchomości będących przedmiotem postępowania. Za wycenę biegły pobiera wynagrodzenie. Jeśli wykonuje ją na potrzeby spraw cywilnych kosztami obciążone są strony postępowania. Jeśli natomiast opinia biegłego potrzebna jest w sprawach karnych lub administracyjnych toczących się z mocy prawa, za wycenę płaci Skarb Państwa.

Biegły powołany przez sąd może przedstawiać opinie decydujące w postępowaniu spadkowym. Zdarza się, że strony w sprawie przedstawiają opinie prywatne, jednakże, mogą być uznane za decydujące, jeśli sąd autorów tych wycen powoła na biegłych. Koszt wyceny sporządzonej przez biegłego zależny będzie przede wszystkim od wielkości nieruchomości i jej kategorii. Biegły jest zobowiązany przedstawić w sądzie szacunkowy koszt swojej pracy wraz z kosztami dojazdu na miejsce.

Osoba lub osoby w sprawie, której dokonywana jest wycena mogą złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych tego rodzaju w całości lub części. Bywa też, że nie tylko jeden biegły sądowy bierze udział w wycenie. Mogą to być dwaj różni biegli: jeden dokonujący wyceny, drugi dokonujący pomiaru nieruchomości lub też biegły w sprawach geodezyjnych ustalający granice. Każdorazowy koszt pracy biegłego sądowego może wynosić od 1000zł do nawet 5000zł. Podobnie jak w przypadku szacowania wartości nieruchomości dla komornika, który ma przeznaczyć ją na sprzedaż w celu pokrycia zobowiązań dłużnika, właściciela danej nieruchomości. Dla mieszkania o pow. do 40m2 może to być kilkaset złotych natomiast dla domu koszty wyceny wzrastają już powyżej 1000 zł zależnie od nakładu pracy biegłego i wydatków jakie musi ponieść do wykonania danej pracy.